Kammarkollegiets ramavtal

Digitala Mötesrum

Digitala Mötesrum 2013 dnr 96-99-2011
S V Visual Communication (Split visions) står med på ramavtalet för Digitala Mötesrum.

» läs mer

Avtalsperiod: 2014-06-13 - 2016-06-30. För mer information kring ramavtalet, se Kammarkollegiets hemsida. Ramavtalsområdet omfattas av produkter, tjänster och funktionstjänster inom Digitala mötesrum. Avrop sker med förnyad konkurrensutsättning.

» minimera

Digitala möten

Med digitala möten avses: videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten.

» läs mer

Med produkt avses: hårdvara och programvara så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc. Med funktionstjänst avses att ramavtalsleverantören samordnar och ansvarar för alla ingående delar i leveransen inklusive drift av den bakomliggande tekniska plattformen.

» minimera

 

Avrop

Avrop kan göras av produkter för eget ägande med eller utan tjänster och/eller funktionstjänst.

» läs mer

Det är tillåtet att avropa tjänster för produkter som kunden anskaffat tidigare. Den inredning som kan avropas inom detta ramavtal är begränsad till inredning för Digitala mötesrum och dess unika behov.

» minimera

Vem får avropa?

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen.

» läs mer

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna se:
http://www.regeringen.se/sb/d/2462

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

» minimera